Ministarstvo financija

Porezna uprava – Središnji ured

Boškovićeva 5

10000 Zagreb

KLASA: UP/I- 460-02/17-01/438
URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 10. kolovoza 2017.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) METSS
d.o.o. Čakovec,Čakovec, Ž.fašizma 2/A donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

BILJEŽNICE KUPI, NAGRADE POKUPI

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „BILJEŽNICE KUPI,NAGRADE POKUPI“ je društvo s ograničenom
odgovornošću METSS d.o.o. iz Čakovca, Čakovec,Žrtava fašizma 2/A MB
1709666,OIB 71112872675.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i
prodaje proizvoda u maloprodajnim objektima društva METSS d.o.o.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva METSS
d.o.o.

Nagradna igra odražavati će se u periodu od 21.08.2017. do 30.09.2017. i
ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma
izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na
www.metss.hr nakon dobivanja odobrenja, a prije 21.08.2017.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani
Republike Hrvatske koji u vremenskom razdoblju od 21.08.2017. do
30.09.2017. u bilo kojoj prodavaonici priređivača kupe najmanje 5
bilježnica bilo koje vrste. Svi proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri
biti će na polici obilježeni oznakom NI .

Članak 5.

Ostvarenom kupovinom Kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri,
na način da na poleđini kopije računa upiše slijedeće podatke: ime i
prezime, točnu adresu stanovanja i broj telefona.

Tako ispisanu kopiju računa potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju koja se
nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

Po proteku perioda nagradne igre svi prikupljeni kuponi (kopije računa)
skupljaju se u zajednički bazen za izvlačenje.

Javno izvlačenje dobitnika nagrada održati će se na dan 12.10.2017. s
početkom u periodu od 11:00 – 12:00 sati ( točna adresai vrijeme početka
javnog izvlačenja biti će objavljen na www.metss.hr )

Članak 6.

Svaki sudionik može ubaciti neograničen broj ispisanih kopija računa tj.
kupona.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani
Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača ove nagradne igre kao i
članova njihovih užih obitelji (supružnici i djeca).

Članak 8.

Fond nagrada sastoji se od:

Nagrade

Jedinična cijena

Broj dobitnika

UKUPNO

1. nagrada:TABLET MILAN T2 8 Ingles

1.250,00 kn

4

5.000,00kn

2. nagrada:SET za školu SAMPLE CASE look fluo silver

187,50 kn

15

2.812,50 kn

3. nagrada:RUKSAK za slobodno vrijeme

117,50 kn

100

11.750,00kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.562,50 kn

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 9.

Stotinu i devetnaest sretnih dobitnika biti će izvučeno između svih
pristiglih kupona ubačenih u nagradne kutije. Dobitnici se izvlače redom,
tako da se najprije izvlače dobitnici 3. nagrade, pa dobitnici 2. nagrade a
na kraju dobitnici 1. nagrada

Svaki sudionik može biti dobitnik samo jedne nagrade. Ukoliko bude izvučen
kupon – kopija računa s podacima osobe čiji kupon je već prethodno izvučen,
i evidentiran kao nosioc jedne od nagrada pristupa se ponovnom izvlačenju
za taj redni broj nagrade.

U slučaju da izvučeni kupon nije važeći ( nije ostvaren u periodu trajanja
nagradne igre, ne sadrži artikle koji su navedeni u čl.4 ovih pravila, ili
ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila) biti će izvučen drugi.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija. O toku izvlačenja
vodi se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na adresi www.metss.hr u roku od (8) osam
dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobivenoj
nagradi putem telefona ili pisanim putem u roku (8) dana od dana
izvlačenja.

Članak 11.

Dobitnik nagradu može preuzeti u sjedištu društva Metss ili će mu biti
poslana poštom, prema dogovoru.

Nagrade se preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o
dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice

Ukoliko se dobitnici nagrada ne jave u navedenom roku priređivač će
ponoviti obavijest o dobitku nagrade te u obavijesti odrediti naknadni rok
od 10 dana za preuzimanje nagrada.

Dobitnik nagrade prilikom preuzimanja nagrade potpisuje zapisnik o
preuzimanju nagrade.

Članak 12.

Dobitnik nagrade nema pravo tražiti novčanu isplatu protuvrijednosti
osvojene nagrade.

Dobitnik nagrade svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da se
njegovo ime i fotografije koriste u promidžbene svrhe.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre
prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada
koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada
koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili
nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva
ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje
priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti
ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web
stranicama www.metss.hr

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih
Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade
odobrenje i budu objavljena na web stranicama www.metss.hr.

Članak 16.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah
uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 17.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan
je Općinski sud u Čakovcu.

DIREKTOR

Branko Grašić dipl.iur


18.08.2017.-21.08.2017.